Der Maler Otto Michael Schmitt (1904 - 1992), Mosaiken und Sgraffiti

SGR5102

1951, Steinschnitt an der Spinnerei Pfersee in Augsburg, restauriert 2009